2 తిమోతి 3 వ అధ్యాయము.  2 తిమోతి 3:1 అంత్యదినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచ్చునని తెలుసుకొనుము.  3వ ...

​Read More