2 తిమోతి 4 వ అధ్యాయము 2 తిమోతి 4:1-2 దేవునియెదుటను సజీవులకును మృతులకును తీర్పు తీర్చు క్రీస్తుయేసు యెదుటను, ...

​Read More

2 తిమోతి 3 వ అధ్యాయము.  2 తిమోతి 3:1 అంత్యదినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచ్చునని తెలుసుకొనుము.  3వ ...

​Read More

2  తిమోతి 2 వ అధ్యాయము 2 తిమోతి 2:1 నా కుమారుడా, క్రీస్తుయేసునందున్న కృప చేత బలవంతుడవు కమ్ము.మొదటి ...

​Read More