2 తిమోతి మొదటి అధ్యాయము.ఉపోద్గాగతము: 2 తిమోతి 4 : 6 - 8 ఇలా చెప్తుంది, 6. నేనిప్పుడే పానార్పణముగా ...

​Read More