ఈ సంగతులను గూర్చు దృఢముగా చెప్పాలి అనే మాటకు అర్ధం ఏమిటి? రోమా 2:11 - 3:7 వరకు చదవండి. ఈ సంగతులు దృఢముగా చెప్పుట అనే పదమును ఆ భాగములు సూచిస్తాయి.

గమనిక: ఈ పరిచయ సమాచారమంతటిని ఈ కోర్సు యొక్క ఉపోద్గాతము అనే భాగములో ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకటే సమాచారాన్ని సౌలభ్యత కొరకు ఇవ్వడం జరిగింది.

x
>