క్రియల నుండి రక్షణ కలుగుతుంది అని అర్ధం కాదు. ప్రజలు వారి యొక్క సత్క్రియలు చూస్తారు అని అర్ధం. ఎందుకంటే ''అవి అందరికి ప్రయోజనకరమునై యున్నవి.'' (3:8) ''సత్క్రియలు'' అనే పదము తీతు పత్రికలో ఎక్కువగా ప్రస్తావించబడిన అంశం.

x
>